Akronim HTTP

HTTP

HTTP ialah akronim untuk Protokol Pengangkutan Hiperteks.

Protokol aplikasi untuk sistem maklumat hipermedia teragih, kolaboratif.